Aдвокатска кантора Гочева

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА Е ОБВЪРЗАНО С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

• С тези Общи условия се определят редът и условията за предоставяне на юридически услуги от адвокатската кантора на клиенти, ползващи уеб сайта.

• Юридическите услуги се извършват от Росица Рафаелова Гочева- действащ адвокат по Закона за адвокатурата, вписана във Варненска адвокатска колегия, с личен № 1400082690, email: gocheva_rositsa@abv.bg , тел. (+359) 899 636409.

• Клиент е всяко лице, което ползва юридическа услуга, предоставяна от адвоката.

• Клиентите удостоверяват съгласието си с Общите условия с ползването на уеб сайта.

• В случай, че потребителят не е съгласен с настоящите Общи условия, той не следва да ползва услугите предоставяни чрез уеб сайта.

• Всяка лична информация, която се изисква при попълване на формата за „консултация“ е строго конфиденциална.

• Клиентът се съгласява, че адвокатът има право да събира, предоставя и обработва, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни с оглед осъществяваните от него юридически услуги.

• Адвокатът не е задължен да отговаря на всички въпроси, зададени чрез формата за „Консултация“. Той има право да преценява дали е достатъчно компетентен да даде правен съвет по конкретен казус.

• Клиентът заявил онлайн консултация чрез формата, получава отговор на посочените от него телефон или имейл за възможните дата и час за предоставяне на услугата.

• Адвокатът връща отговор на клиента, поискал писмена консултация по даден въпрос, като посочва условията, при които би могъл да се заеме със случая или липсата на възможност да стори това. В случай, че клиента е съгласен с посочените условия следва подписване на индивидуален договор за правна помощ.

• Възнаграждението на адвоката за извършената правна услуга се договаря индивидуално, съобразно НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

• Адвокатът предоставя безплатна правна помощ на лица в затруднено материално положение и лица, които имат право на издръжка.

• Адвокатът се задължава да изпълнява точно, добросъвестно и в разумни срокове възложената му работа, съобразно условията посочени в индивидуалния договор с клиента.

• Клиентът се задължава да предостави своевременно цялата налична документация и информация, свързана с изпълнението на възложената работа или с предмета на заявената правна консултация.

• Клиентът се задължава да заплати точно и в срок, договорения хонорар и разходи във връзка с изпълнението на възложената работа. Плащането се извършва по банков път.

• Клиентът се задължава да уведомява незабавно адвоката за получените от него кореспонденция, съдебни и деловодни документи, отнасящи се до възложената на адвоката работа, с оглед спазването на установените от закона срокове.

• За неуредените тук въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

• Сайтът съдържа връзки към други сайтове и адвокатът не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

• Всички изображения, текстове и друга информация, публикувани в сайта са представени единствено с информационна цел.

• Сайтът не е разработен с цел реклама по смисъла на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.