Aдвокатска кантора Гочева

Предлаганите от кантората услуги включват:

 • Устни и писмени правни консултации.
 • Изготвяне на правни становища по конкретни казуси, по граждански и административни дела.
 • Текущо (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества.
 • Изготвяне на молби, жалби, възражения, пълномощни, покани, уведомителни писма и други документи.
 • Изготвяне на различни видове договори;
 • Правна защита и съдействие при сключване на договори, включително участие в преговорите между страните.
 • Изготвяне на нотариални актове, обследване на недвижими имоти.
 • Вписване на обстоятелствата относно всички видове търговци в Търговския регистър.
 • Изготвяне на документи във връзка с управлението на Етажна собственост.
 • Процесуално представителство по граждански и административни дела.